در انتقاد از حکمرانی خوب، حکمرانی سالم به برداشت آزاد

تعاریف و مفاهیم حکمرانی برای واژه انگلیسی Governance در زبان فارسی معادلهای فراوانی مطرح شده است. واژگانی همچون؛ ولایت، حکمرانی، حکمرو...

ادامه مطلب