تجربه‌ی چشیدن موفقیت‌ها و شکست‌ها، شیرینی راه‌حل‌های خلاقانه در برابر چالش‌ها و مسئله‌ها و تحقیقات عمیق همگی مربیان را دعوت می‌کنند تا این شور و اشتیاق را به دیگران نیز هدیه‌دهند.
مرکز نوآوری این فرصت را برای تمام مربیانی که شور و اشتیاق انتقال تجربه‌هایشان را در سر می‌پرورانند فراهم‌کرده تا راهنمای جوانان نوآور شوند.

فرم ثبت‌نام مربیان در مرکز نوآوری:

لطفا فیلد های ستاره دار را حتما وارد کنید.

مربیان در مرکز نوآوری