مرکز نوآوری در دانشگاه علم و صنعت ایران، فرصتی جدید و محوری را برای کسب‌وکارهای نوآورانه‌ی حکمرانی هوشمند فراهم آورده‌است؛ نوآوری‌هایی که آینده را شکل داده و بر آن اثرگذارند. اگر شما نیز می‌خواهید بر نوآوری‌های فناوری های هوشمند سرمایه‌گذاری کنید، ما پذیرای همکاری خواهیم بود.

فرم پذیرش همکاری سرمایه‌گذاران در مرکز نوآوری:

لطفا فیلد های ستاره دار را با دقت بیشتری وارد کنید.

سرمایه‌گذار نوآوری‌